Nuevo logo CC marron claro.png

UN ESPAI AMB ENCANT, UN MOMENT ÚNIC

Avís legal

El titular del lloc web és de l'empresa:

Momento Singular 73, SL

NIF: B-66968298

Les dades de la inscripció al Registre Mercantil de Barcelona:
De conformitat amb el previst en l'article 112 de la Llei 24/2001, de 27 de desembre, es comunica que l'escriptura autoritzada pel Notari T. Feliu Álvarez de Sotomayor sota el numero 2017/601 de protocol ha quedat inscrita.

Tom: 45828 Foli: 188 Full: 500301 Inscripció: 1
Data de la inscripció: 16 de març de 2017

Adreça:
C/ Font de la Reina 5
08786 Capellades

Ddes de contacte:
info@cancarol.es
93.801.03.30


Política de privacitat:
Momento Singular 73, Sl compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent a cada moment, i vés-la per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari. Per això, al costat de cada formulari de recapto de dades de caràcter personal, en els serveis que l'usuari pugui sol.licitar a Momento Singular 73, SL, farà saber a l'usuari l'existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat del fitxer creat, l'adreça del responsable, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel.lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si escau.

Política de cancel.lació:

 

Per a les reserves d'habitacions com a hotel:


Si la cancel·lació s'efectua fins a 15 dies abans de l'arribada s'abonarà la paga i senyal aportada. Si la cancel·lació s'efectua amb menys termini no es retornarà aquesta paga i senyal.


En cas que el client no es presenti a l'hotel sense previ avís, se li cobrarà el 100% del cost total de l'estada.

Per les reserves del lloguer de la casa:

Si la cancel·lació s'efectua fins a 21 dies abans de l'arribada s'abonarà la paga i senyal aportada descomptant 150€ de despeses de gestió que no es retornaran. Si la cancel·lació s'efectua amb menys termini no es retornarà aquesta paga i senyal.

Aviso Legal

El titular del sitio web es de la empresa:
Momento Singular 73, SL
NIF: B-66968298

Los datos de la inscripción al Registro Mercantil de Barcelona:
En conformidad con el previsto en el artículo 112 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, se comunica que la escritura autorizada por el Notario T. Feliu Álvarez de Sotomayor debajo lo numero 2017/601 de protocolo ha quedado inscrita.
Tom: 45828 Folio: 188 Hoja: 500301 Inscripción: 1
Fecha de la inscripción: 16 de marzo de 2017

Dirección:

C/ Font de la Reina 5
08786 Capellades
Ddes de contacto:
info@cancarol.es
93.801.03.30

Política de privacitat
Momento Singular 73, Sl cumple con las directrices de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el Real decreto 1720/2007 de 21 de diciembre por el cual se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica y otra normativa vigente en cada momento, y vela para garantizar un correcto uso y tratamiento de los datos personales del usuario. Por eso, junto a cada formulario de recaudo de datos de carácter personal, en los servicios que el usuario pueda solicitar a Momento Singular 73, SL, hará saber al usuario la existencia y aceptación de las condiciones particulares del tratamiento de sus datos en cada caso, informándole de la responsabilidad del fichero creado, la dirección del responsable, la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, la finalidad del tratamiento y las comunicaciones de datos a terceros si procede.

Política de cancelación

Para las reservas de habitaciones como hotel:

 

​Si la cancelación se efectúa hasta 15 días antes de la llegada se abonará la paga y señal aportada. Si la cancelación se efectúa con menos plazo no se devolverá dicha paga y señal.

 

En caso de que el cliente no se presente en el hotel sin previo aviso, se le cobrará el 100% del coste total de la estancia. 

Para las reservas de alquiler de la casa:

Si la cancelación se efectúa hasta 21 días antes de la llegada se abonará la paga y señal aportada, descontando 150€ por gastos de gestión que no se retornarán. Si la cancelación se efectúa con menos plazo no se devolverá dicha paga y señal.

Can Carol

C/ Font de la Reina, 5

08786 Capellades - Barcelona

Tel: 93 801 03 30

 

info@cancarol.cat

Avís legal

© 2015